ΠΑΡΑΤΑΣΗ«Υποέργο 10: Υποδομή Έρευνας και Καινοτομίας του ΙΤΕ (Ιωάννινα)» του έργου «1. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΠΑΡΑΤΑΣΗ«Υποέργο 10: Υποδομή Έρευνας και Καινοτομίας του ΙΤΕ (Ιωάννινα)» του έργου «1. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

31.10.2023 - 11.12.2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ«Υποέργο 10: Υποδομή Έρευνας και Καινοτομίας του ΙΤΕ (Ιωάννινα)» του έργου «1. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου άνω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016 (δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης) για το «Υποέργο 10: Υποδομή Έρευνας και Καινοτομίας του ΙΤΕ (Ιωάννινα)» του έργου «1. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της ΓΓEΚ, υπ’ αριθμ. Πρωτ. 95340/17.10.2023 Απόφαση, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174646 της Δράσης με ID 16624 του ΙΤΕ με κωδ. αριθ. 2023ΤΑ01900014 και 2023ΣΕ01320003 στο ΠΔΕ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της ΕΕ –NextGenerationEU με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 10.069.832,50 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με CPV 45210000-2, 45214000-0, 71320000-7.

Προσφορές υποβάλονται στο Συστημικό Αριθμο ΕΣΗΔΗΣ: 204346, στην πύλη ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα www.promitheus.gov.gr.

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EE

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

espd-request-v1.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ επι δημοσιευμενων ΥΕ 10

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ