Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός του Ι.Π. για το έργο: Προμήθεια συστημάτων βάσης δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας και λοιπού εξοπλισμού | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

16.01.2013 - 22.02.2013

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός του Ι.Π. για το έργο: Προμήθεια συστημάτων βάσης δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας και λοιπού εξοπλισμού

Περίληψη προκήρυξης

Τεύχος προκήρυξης

Πίνακες συμμόρφωσης σε μορφή word (.doc)