Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός: ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης - ΥΠΟΕΡΓΟ 10: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

21.03.2013 - 14.05.2013

Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός: ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης - ΥΠΟΕΡΓΟ 10: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Περίληψη προκήρυξης

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε μορφή word (.doc)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σε μορφή word (.doc)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σε μορφή pdf (.pdf)