Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός : ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης - ΥΠΟΕΡΓΟ 12: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΝΟΥΜΟΣΥΝΗΣ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

29.03.2013 - 21.05.2013

Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός : ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης - ΥΠΟΕΡΓΟ 12: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΝΟΥΜΟΣΥΝΗΣ

Περίληψη προκήρυξης

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε μορφή word (.doc)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ σε μορφή word (.doc)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ σε μορφή pdf (.pdf)