Διακήρυξη διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο: «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – Ενοποιημένη πλατφόρμα συστημάτων ασφαλείας, πληροφόρησης και προσβασιμότητας για έξυπνες και συνδυασμένες θαλάσσιες μεταφορές», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

01.04.2014 - 16.04.2014

Διακήρυξη διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο: «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – Ενοποιημένη πλατφόρμα συστημάτων ασφαλείας, πληροφόρησης και προσβασιμότητας για έξυπνες και συνδυασμένες θαλάσσιες μεταφορές», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ