Το Ινστιτούτου Πληροφορικής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και λειτουργική άποψη προσφορά. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

31.10.2014 - 18.11.2014

Το Ινστιτούτου Πληροφορικής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, για την προμήθεια εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και λειτουργική άποψη προσφορά.