Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Λέιζερ Οπτικής Ίνας» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

23.10.2017 - 13.11.2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Λέιζερ Οπτικής Ίνας» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%