Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια ρυθμιζόμενου μήκους κύματος μονοτροπικού λέιζερ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

22.03.2018 - 11.04.2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια ρυθμιζόμενου μήκους κύματος μονοτροπικού λέιζερ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.