Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Υπολογιστικός εξοπλισμός υψηλής απόδοσης και φορητοί υπολογιστές» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης 35.080,64 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

04.07.2018 - 17.07.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Υπολογιστικός εξοπλισμός υψηλής απόδοσης και φορητοί υπολογιστές» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης 35.080,64 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.