Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια εξειδικευμένων συστημάτων αντιδραστηρίων (κιτ) αλληλούχησης και ποσοτικοποίησης» του ΙΤΕ/IMBB με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 18.790, | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

23.08.2018 - 07.09.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια εξειδικευμένων συστημάτων αντιδραστηρίων (κιτ) αλληλούχησης και ποσοτικοποίησης» του ΙΤΕ/IMBB με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 18.790,