Συνοπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια: «Εξαρτήματα και αναβάθμιση οργάνων, μικροεξοπλισμός» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 23.387,10 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

29.10.2018 - 12.11.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια: «Εξαρτήματα και αναβάθμιση οργάνων, μικροεξοπλισμός» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 23.387,10 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.