Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Ανανέωση αδειών χρήσης για προϊόντα Microsoft» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης : 31.447,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

08.02.2019 - 20.02.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Ανανέωση αδειών χρήσης για προϊόντα Microsoft» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης : 31.447,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.