Συνοπτικός διαγωνισμός για «Παροχή εικονογραφικού υλικού, ιστορική τεκμηρίωση αυτού και σχετικές ενέργειες προώθησης» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 48.387,00 € μη συμπεριλαμβ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

04.06.2019 - 14.06.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για «Παροχή εικονογραφικού υλικού, ιστορική τεκμηρίωση αυτού και σχετικές ενέργειες προώθησης» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 48.387,00 € μη συμπεριλαμβ