Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια αερίων, ξηρού πάγου και υγρού αζώτου», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 46.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

27.09.2019 - 08.10.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια αερίων, ξηρού πάγου και υγρού αζώτου», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 46.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.