Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για το ανατολικό συγκρότημα του κτηρίου του ΙΤΕ» του ΙΠ-ΙΤΕ. Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του ΙΤΕ/ΙΠ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτισ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

17.10.2019 - 29.10.2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για το ανατολικό συγκρότημα του κτηρίου του ΙΤΕ» του ΙΠ-ΙΤΕ. Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του ΙΤΕ/ΙΠ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτισ