Διαβούλευση Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, Υποέργο 3: Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου και των τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

03.07.2015 - 13.07.2015

Διαβούλευση Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, Υποέργο 3: Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου και των τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου

Το ΙΤΕ προτίθεται να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για το έργο ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, Υποέργο 3: Προμήθεια καθισμάτων και μοκέτας του αμφιθεάτρου και των τραπεζοκαθισμάτων του εστιατορίου που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ: ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013. Ο διεθνής διαγωνισμός θα γίνει με ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής των προσφορών ΕΣΗΔΗΣ. Επισυνάπτονται τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού τα οποία τίθεται σε διαβούλευση με χρονική διάρκεια από 03.07.2015 έως και 13.07.2015. Η διαβούλευση λήγει στις 13.07. 2015 και ώρα 24:00.

Τα σχόλια επί της διαβούλευσης πρέπει να κατατεθούν σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή μέχρι τις 13/07/2015 και ώρα 24:00 με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση siokas@iceht.forth.gr

Κείμενο διαβούλευσης

Κείμενο προκήρυξης