Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για «Εκδηλώσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης έργου DOMUS» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός έργου: 36.693,55 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Μαρ 18, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (NEO)