Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Ανατύπωση του βιβλίου ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης» στο πλαίσιο ιδιωτικών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού ΙΤΕ-ΠΕΚ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 59.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ιουλ 08, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΕΕΣ.pdf

ΕΕΕΣ.xml