Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων –JNFI» στο πλαίσιο της Πράξης «The janus face of insecticide action: balancing malaria/pest control and neurodegeneration hazards in humans» της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ. Σύμβασης Έργου 2040, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 16.926,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ιουλ 15, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΕΕΣ.pdf

ΕΕΕΣ.xml