Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού «Αποθηκευτικού συστήματος δεδομένων» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 80.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιουν 23, 2017

Αναλυτική διακήρυξη

ΤΕΥΔ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ