Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ και ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για το έργο "Υπηρεσίες καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ" με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμός δαπάνης 660.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ24%

Απρ 11, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ