Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια Ειδικευμένων Λογισμικών» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης : 2.500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.

Μαϊ 04, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ