Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για το έργο: «Προμήθεια Περιθλασιμέτρου Ακτίνων Χ», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 120.968,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Σεπ 18, 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ