Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Σύστημα laser για την επεξεργασία υλικών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 49.100 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Νοε 08, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ