Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια και τοποθέτηση μοκέτας αμφιθεάτρου» στο πλαίσιο του Υποέργου ΥΕ9 «Μοκέτα αμφιθεάτρου» της Πράξης «ENISA – Επιχορήγηση Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) για την ανέγερση κτιρίου στο Ηράκλειο Κρήτης προς στέγαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών», MIS: 381308, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 12.096,77 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Δεκ 17, 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ