Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια πειραματικής διάταξης Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 59.500,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιαν 29, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ