Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Αντλιών Κενού» στα πλαίσια του υποέργου Νο 15 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ) της Πράξης : «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERIONCH.gr», κωδ MIS 5002735 με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 116.935,48 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μαρ 01, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΥΔ