Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συστήματος Λέιζερ Στενών Παλμών Υψηλής Μέσης Ισχύος» στο πλαίσιο της Πράξης: «Mid- and far-IR optoelectronic devices based on Bose-Einstein condensation– ακρωνύμιο MIR-BOSE”, GA 737017 της Δράσης: «HORIZON 2020», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 122.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ιουν 26, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ