Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υποβρύχιου Οχήματος - ROV» στο πλαίσιο της Πράξης: «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr»,MIS 5002735, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 39.758,06 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ιουλ 26, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ