Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Βαλβιδοφόρου Πηγής με Πυρόλυση για Διαβρωτικά Υλικά (Valved Cracker Source for Corrosive Materials)» στο πλαίσιο της πράξης«Integrated Qubits towards Future High-Temperature Silicon Quantum Computing Hardware Technologies– IQubits”, GA no 829005 της Δράσης: «HORIZON 2020 FRAMEWORK», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 47.450,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Νοε 13, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ