Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε τμήματα για την Προμήθεια «Πειραματικές Διατάξεις Οπτομηχανικών και Οπτοηλεκτρονικών Στοιχείων» στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 17 της Πράξης: «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERIONCH.gr», κωδ MIS 5002735, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 107.258,06 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Νοε 26, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕΚ

ΕΕΕΣ ΣΕ XML

ΕΕΕΣ ΣΕ PDF

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ