Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός) ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Εργαστηριακών αναλωσίμων – DINNESMIN-1» Στο πλαίσιο Πράξης ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER - DINNESMIN, (κωδικός έργου: MIS 5032840) της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (T1 ΕΔΚ 03186 ) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 60.038,26 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Δεκ 16, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ