Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΑΚΥΡΩΣΗΔιακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια αναλωσίμων αλληλούχησης-ΜΙΑ Κρήτη» στο πλαίσιο της πρότασης «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» του Υποέργου 2 της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» που χρηματοδοτείται πιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 51.241,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Φεβ 04, 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ