Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια Πηγών Λέιζερ» στο πλαίσιο της Πράξης: «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)», κωδ MIS 5002755, Δράση: «Ενίσχυση Των Υποδομών Έρευνας Και Καινοτομίας» Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 14-20 που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.A., με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 122.100,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μαρ 03, 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΕ