Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Προμήθειας Αγαθών κάτω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών» Στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 2 της Πράξης: «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας», που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό της Γ.Γ.Ε.Τ., με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει της τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 37.866,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μαρ 17, 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ