Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο «Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου» στο πλαίσιο του Υποέργου 22 – «Προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου» της Πράξης «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)», κωδ MIS 5002755, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης € 57.404,86, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ιουν 10, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ