Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-2» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Εξελιγμένων Νανοσκευασμάτων Χαλκού για Εφαρμογές Αγροβιοτεχνολογίας» - [ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ] (κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-01492), MIS 5031297, της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 22.854,53 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιουν 16, 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ