Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού σε τρία (3) τμήματα για την : «Προμήθεια αντιδραστηρίων απομόνωσης και αλληλούχησης SARS-CoV-2»στο πλαίσιο της Δράσης: «Εμβληματική Δράση για την αντιμετώπιση του ιού SARSCoV-2. Επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών», η οποία εντάσσεται Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ με κωδ. αριθ.2020ΣΕ01300001, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 26.615,80 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Αυγ 25, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ