Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Συσκευής εναπόθεσης με τεχνική κονιορτοποίησης (sputtering)» στο πλαίσιο της Πράξης: «Intelligent Reliability 4.0», Ακρωνύμιο: iRel4.0, κωδικός GA 876659, της Δράσης «HORIZON 2020», Πρόσκληση «H2020-ECSEL-2019-1-IA-two-stage/ H2020-ECSEL-2019-1-IA», που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 112.903,23 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Σεπ 15, 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ