Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για το έργο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανικού/βιομηχανικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση μονάδας παραγωγής υγρού αζώτου», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 104.800,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οκτ 23, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ