Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή για την «Προμήθεια Συστήματος παλμικού λέιζερ υπέρστενων παλμών (fs) μήκους κύματος 920 nm», στο πλαίσιο των Πράξεων 1. «Dendritic Spine Dynamics in an Animal Model of Schizophrenia», της Δράσης «2018 NARSAD Young Investigator Grant» που χρηματοδοτείται από το Brain & Behavior Research Foundation, με αρ. Σύμβασης Έργου 27606, 2. «Advanced simulation, analysis and interpretation of network structures in biological data-SmartNets», της Δράσης «MSCA ITN ΕΤΝ» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αρ. Σύμβασης Έργου GA860949, 3. «Evolution of the NMDA receptor and its role in cognitive functions-EVO-NMDA», της Δράσης «FORTH Synergy Grant» που χρηματοδοτείται από το ΙΤΕ, με αρ. Σύμβασης Έργου ΕΣΩ00122 και 4.των Ιδιωτικών Εσόδων ου Τακτικού Προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΙΜΒΒ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 55.645,16 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Ιαν 11, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ