Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια εργαστηριακών Αναλωσίμων- HDL -1» στα πλαίσια της Πράξης «Νέες θεραπείες που στοχεύουν στη βελτίωση των αθηροπροστατευτικών και ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL) για την αντιμετώπιση αυτοάνοσων και καρδιαγγειακών νοσημάτων» [Νέες θεραπείες μέσω της HDL για αυτοάνοσα και καρδιαγγειακά νοσήματα ], κωδικός έργου:Τ12ΕΔΚ-02361, MIS 5067590 (OΠΣ) της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 19.905,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ιαν 13, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠEΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ