Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού» της Πράξης : “Protection and privAcy of hospital and health iNfrastructures with smArt Cyber sEcurity and cyber threat toolkit for dAta and people” [PANACEA] H2020-SC1-FA-DTS-2018-1-SU-TDS-02-2018, GA 826293 που χρηματοδοτείται από την ΕΕ με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 7.500 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Φεβ 01, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ