Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο: «2η Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων - TasteStevia» της Πράξης «Oλιστική προσέγγιση του κύκλου παραγωγής του φυτού Stevia Rebaudiana Bertoni ελληνικής καλλιέργειας με συνδυαστική χρήση καινοτόμων μεθόδων γεωργίας ακριβείας και τεχνικών απομάκρυνσης πικρής επίγευσης» - TasteSTEVIA, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-00235, MIS5031858 της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 9.686,25 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Μαρ 22, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ