Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο «Προμήθεια αεροδυναμικού ταξινομητή αερολύματος» στο πλαίσιο της Πράξης «PyroTRACH. Pyrogenic TRansformations Affecting Climate and Health», GA726165, Δράση «HORIZON 2020-ERC-2016» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Commission / European Research Council), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 72.653,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μαρ 23, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ